Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 20.12.2020.


I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Świąteczny” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu jest: Kamil Kijewski Kalpa
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin Konkursu dostępny jest u Organizatora: Kamil Kijewski Kalpa. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).


II. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od 2012.2020 do 27.12.2020. do godziny 18:00


III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie w komentarzu postu (Na jaką okazję założyłabyś pierścionek Mokos?)

IV. Zasady i przebieg Konkursu
1. Odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu postu – Na jaką okazję założyłabyś pierścionek Mokos?
4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury w dniu 2712.2020r. o godzinie 19:00
V. Ograniczenia
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden komentarz.


VI. Nagrody
1. Wygrywają trzy osoby – każdy ze zwycięzców po jednym wybranym przez siebie pierścionku.
2. Nagrodą dla Zwycięzcy jest pierścionek firmy MOKOS.
3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi konkursu.


VII. Odbiór nagród
1.Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora. Zwycięzcy nagroda zostanie wysłana drogą pocztową.
2. Oceniane będzie kreatywność komentarzy oraz spełnienie wszystkich warunków konkursu.


IX. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. telefonu lub prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.


X. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, przyznania i wydania nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników posiada prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia odebranie nagród w Konkursie.
5. W związku z wysyłką nagrody drogą pocztową, zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podania odpowiednich danych (imię, nazwisko, dokładny adres), aby wysyłka mogła zostać wykonana przez Organizatora. Informacje te zostaną przekazane prze Zwycięzcę w wiadomości prywatnej na portalu Instagram lub Messenger bądź drogą mailową. Jeśli zwycięzca odmówi podania tych danych Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi konkursu.


XI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na stronie na Facebooku i Instagramie